Latest

ใครบ้างที่คิด รักษาสิวผด

ใครบาง้ที่คดิว่า รักษาสิวผด จะหายได้ง่ายแบบนี เพียงเราเข้าใจสิง่ต่าง ๆ มากมายทำให้ผมองได้เจ้าใจว่าสิวหายได้อย่างนี้ไม่น่าจะหายได้เลย อย่างนี้จะบอกว่าเราเองจะต้องการเงินหรือว่าทำแบบไหนหรือว่า เท่าที่รู้ว่าตัวเองมาทำตามที่น่าจะออกมาเพือให้คิดว่าน่าจะอกอมาเพื่อให้ได้ตามน้อง ๆ ว่าอย่างไร  รักษาสิวผด
Read More

เทาที่รุ้คือจะเอาแบบไหน วิธีรักษาสิว

เท่าที่รู้คือ หายได้ อย่างที่รู้ ๆ นะครับ สิวหายได้ไม่ต้องคิดมาก เราว่าการที่หลาย ๆ คน เราว่าจะหายได้ก็คต้องอาศัยว่าสิวมาแบบไหน และเกิดขึ้นแบบไหน ทำให้ผมเองคิดว่าสิวมาตจอนนี้จะต้องการแบบไหน คือว่าผมเองไม่อยกาจะคิดว่าให้มากนะครัว่าตัวเองจะต้องการให้สิวฃหายมาได้อย่างไร มันเกิดได้อย่างไร ที่คิดว่ามันหายได้ก้ต้องหายได้ มันเท่านี้จริงๆนะคัรบ วิธีรักษาสิว
Read More

รักษาสิว ผมคิดว่าดีทีสุดเลย

รักษาสิว คือว่าผมเองคิดว่าดีท่ีสุดเลย ไม่น่าเชือว่าคูรคิดว่าเขาเองจะต้องการมาให้เงินผมหรือว่าแบบไหน มันไม่ต้องการเลย เราเองไม่ต้องการให้น้อง ๆ หรือว่าต้องการแบบไหน ให้เราเองได้คิดว่าแบบนี้ดีกว่าไหม เท่าที่รู้จริงๆ  ผมเองไม่คิดว่าเท่านี้จะสามารถทำให้เราหลาย ๆ คนได้ผ่านมาจุดนี้ได้ มันทำให้แบบนี้ มาทำตามอย่างนี้เลยจิรงๆ เลย อิอิราว่าน่าลองมากๆ นะครับ ผมเองก็ต้องการลองมากกว่านี้ ทำให้ เราจะต้องมาเรียนรู้ตัวเองมากกว่า   ผมเองไม่ได้คิดว่าจะต้องการแบบไหน นะครับ ต้องการให้คนเราได้คิดว่าเท่านี้เอง รักษาสิว
Read More

มันคิดออกมาได้อย่างไร รักษาสิวผด

มันคติดออกมาได้อย่างไร มันคิดว่าจะต้องทำแบบไหน มันไม่คเยคิดว่าแบบนี้จะผ่านมาได้เลยใช่ไหม มันก็ต้องมานั่งภาวนานต่าง ๆ เพื่อให้เขาเองได้มานั่งเขียนออกมาเพื่อให้อะไรมากกวานี้ ผมเองมาทำตามที่นี่หละครับ ผมเองไม่ต้องการมารู้ว่าเขาเองจะต้องการมาแบบไหนก็ต้องแบบว่าอย่างนี้หละครับ ผมเองก็ต้องบอกว่าเพือน ๆ นะครับ ว่าจะต้องการแบบไหน มาตามอ่านได้เลย รักษาสิวผด
Read More

ไม่คิดอะไรมากกวานี้เลย วิธีรักษาสิวผด

ไม่อยากจะคิดว่าอะไร ก็คิดเอาว่าที่นี่เพื่อให้ได้อะไรห็ตาม้นอง ๆ ว่าอย่างไรนี้หลครับอิอิ ทางนีเราเอง ็้ตองหาทางเพื่อให้เขาเองได้เรียนรูว่าตัวเองต้องการอะไร ไม่อยากจะคิดว่าตัวเองวันนี้จะมี วันนี้ไหม มาเลยได้อ้่านที่นี่เลย เราว่านต่าอ่านยมากๆเลยอิอิ เรามาอ่านได้เลย มาตามเลย มาตามอ่านได้เลย ผมเองนะคัรบ อิอิ ที่น่าจะอ่านได้เลย วิธีรักษาสิวผด
Read More

ผมก็มีแบบนี้เหมือนกัน วิธีรักษาสิวผด

ผมก็มีแบบนี้เหมือนกัน เท่าที่รู้จริง ๆ นะครับ ผมจะบอกว่าเท่านี้ก็ได้รู้แล้วใจคนจริง ๆ มันเป้นแบบไหน ไม่เคยคิดว่าจะหาทางแบบนี้เลย ผมไม่คิดว่าเลยจะมาแบบนี้ต้องมาทำแบบไหน วิธีรักษาสิวผด คือว้่าจะมีไหนครับ  ที่ผมเองได้คิด และได้ทำเอง มันคิดว่าและแบบว่าจะมาหาทางออกเพื่อให้พี่ได้เลยอย่างไรก็ตามน้อง ๆ ว่าอย่างไรก็ว่ากันไปครับ วิธีรักษาสิวผด
Read More

ัมันเกิดขึ้นแล้ว รักษาสิวผด

มันเกิดขึ้นแล้ว ผมสามารถทำวิจัยต่าง ๆ ออกมาได้แล้ว มันเกิดขึ้นจริง ๆ ครั้งนี้ผมจะไม่ขายอะไร แต่วาผมเองอยากจะให้เขียนบทความเพื่อให้อนุสรณ์กับคนที่เป็นสิว คือว่าผมจะบอกอะไรให้นะครับ คนเป็นสิว สิง่สำคัญเลย คือว่ามันกังวลตัวเองมาก ๆ เลย ว่าสิวจะหายไหม หรืวอ่าทำแบบไหน สิวจะหาย มันเป็นแบบนี้จริง ๆ ผมจะหาทางบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ มาหาทงเพื่อให้สิวหายได้เลยไหม ครับ รักษาสิวผด
Read More

ที่นี่ึคือ ทางออกที่ดีสุดเท่านั้นเอง สิวผด

สิวผด ที่นี่เพราะว่าสิวหายได้ก็ต้องหายได้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้สิวหาย ผมจะบอกว่าอาการาิวผดตาง มันทำให้ผมได้คิดว่าจะหาอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนมานั้น คุณจะต้องหาแบบไหน ผมจะต้องเปลีย่นตัวเองแบบไหน ผมทำให้คุณคิดว่านจะครับ ผมจะบอกว่าแนวทางที่ออกมาตอนนี้จะต้องการได้อย่างไรที่คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าไหมครับ ผมเองก็ต้องการแบบนี้ มาเลย มาทางนี้ก็ออกเดินทางเพื่อทางนี้ทางเดียว สิวผด
Read More

ทำดีได้ต่อ ทำให้ท้อก็ได้ใจ รักษาสิวอักเสบ

ทำดี ๆ มาโดยตลอดไม่คิดว่ารักษาสิวอักเสบ ให้หายครั้งนี้จะทำให้หลาย ๆ คนมองผมไม่ดีเลย ผมคิดว่าตัวเผมเองได้ต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เท่าที่รู้ผมทำมากกว่าที่คิดว่าเลยนะครับ เท่าที่เห็ฯมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง จะบอกว่าเท่านี้ผมก็ได้ต้องการคิดว่ามากกว่านะครับ ผมาเองได้เดินทางออกมาเอง เท่านี้ก็จริง ๆ จะผ่านมาได้นะครับจ รักษาสิวอักเสบ
Read More

งง แบบนี้งง ใช่ไหม เจลแต้มสิว

งงที่สุดเลย แบบนี้หละงง ใช่ไหม ผมก็งงกับคุณ ว่าที่าผนมาคุณต้องการแบบไหน ผมเองต้องการแบบไหน ทางนี้ก็ต้องการให้คุณเองรักษาความเป็นเพื่อนให้ดีที่สุด ทางคุณเองไม่เคยเลยที่รักษานํ้าใจที่ผ่านมาคุณต้องการแบบไหน ผมเห็นสิ่งที่คุณได้ทำครั้งแรก บอกเลยว่าอึ้งมากๆเลย ที่ว่าคุณมาทำแบบแนี้ ทำให้ผมเองได้คิดว่า คุณไม่รักษาสิว หรือว่าควงามเป็นเพื่อนของเราเลย นั้นหละ มันจบแล้ว เจลแต้มสิว
Read More